Pokuta

Sakrament, w którym Jezus Chrystus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione. Pokutę ustanowił Chrystus dniu Zmartwychwstania, słowami: „Weźmijcie Ducha mego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane”.

Rachunek sumienia

 • dla dorosłych
 • młodego chrześcijanina

Wstęp

Ostatni raz spowiadałem się…

 

 • Spowiedź moja była szczera, nie zapomniałem i nie zataiłem grzechu ciężkiego.
 • Odprawiłem zadaną pokutę i naprawiłem wyrządzoną krzywdę

Sprawozdanie z pracy nad sobą:

 

 • W okresie od ostatniej spowiedzi starałem się o to, by…
 • Osiągnąłem… (np. niewiele, dlatego, że…)

Rachunek sumienia młodego chrześcijanina

„Droga do Nieba”. Modlitewnik opracowany przez kapłanów Diecezji Opolskiej, Opole 1983, s. 253-258.

Wstęp

– Ostatni raz przystąpiłem do Sakramentu Pokuty przed… – Nie zapomniałem i nie zataiłem grzechu ciężkiego – Wypełniłem pokutę, naprawiłem krzywdę i szkodę – Starałem się pracować nad…

I. Bóg – Stwórca i Ojciec wszystkich

 • • Kim jest dla mnie Bóg? Czy on jest źródłem i celem mojego życia?
 • Czy nie usiłuję tworzyć sobie obrazu Boga na miarę własnego postępowania?
 • Czy staram się poznawać Go coraz głębiej (nauka religii, czytanie Pisma św. i książek religijnych, słuchanie kazań i konferencji, katecheza dorosłych)?
 • Czy z Bogiem rozpoczynam dzień i kończę go modlitwą?
 • Jaka jest moja modlitwa, świadoma czy mechaniczna?
 • Czy wiara ma wpływ na moje decyzje życiowe? W jakim stopniu?

.

II. Jezus Chrystus – Zbawiciel nasz i Pan wszechświata

„To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie” (Łk 9, 35). Od chrztu należę do Chrystusa Pana:

 • Co robię by poznać coraz lepiej Jezusa Chrystusa?
 • Czy czytam Pismo św.?
 • Czy żyję w przyjaźni z Chrystusem, starając się o życie w łasce?
 • Jak często zwracam się do Chrystusa w osobistej modlitwie?
 • Czy dążę do częstego jednoczenia się z Chrystusem w świętej Komunii?
 • Czy potrafię się wyrzec czegokolwiek dla wprowadzenia w życie wymagań Ewangelii?
 • Jak często przystępuję do sakramentu pokuty, by odnowić lub pogłębić łaskę chrztu? Jak się przygotowuję, jak za grzechy pokutuję?
 • Czy nie uciekam przed ewentualnym powołaniem Bożym do posługiwania w kapłaństwie, w życiu zakonnym lub w działalności misyjnej
 • Czy nie odciągam innych od urzeczywistnienia powołania kapłańskiego lub zakonnego
 • Czy pamiętam, że do wiernej i ofiarnej miłości małżeńskiej należy przygotowywać się od młodych lat?

III. Duch Święty żyjący w Kościele i Odnowiciel świata

 • Czy przyjąłem sakrament bierzmowania, który daje pełniejszy udział w posłannictwie Chrystusa?
 • Jak wygląda moja współpraca w szerzeniu Ewangelii w moim środowisku i w krajach misyjnych?
 • Czy umiem odważnie świadczyć o Chrystusie i bronić Jego Ewangelii?
 • Czy swoją postawą i postępowaniem nigdy nie zaparłem się Chrystusa?
 • Czy nie naśmiewałem się z wartości religijnych?
 • Czy znieważałem osoby, miejsca i przedmioty Bogu poświęcone?

„Wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym Duchem… Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12, 13.27)

 • Czy mówiąc o Kościele myślę „my”, a nie „oni”?
 • Czy usiłuję lepiej poznać Kościół Powszechny rozsiany po całej ziemi?
 • Czy swoim życiem przyczyniam się do wzrostu świętości Kościoła?
 • Czy pamiętam, że grzesząc zadaję rany Kościołowi?
 • Czy brałem udział w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, procesje)?
 • Czy brałem udział w innych nabożeństwach (Gorzkie żale, Droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, różańcowe, Wielki Tydzień)?
 • Czy jestem świadom swojej odpowiedzialności za parafię (ofiary materialne, troska o chorych, osamotnionych, zaniedbane dzieci)?
 • Czy służę parafii swoją wiedzą, zdolnością i pomocą?
 • Jak wygląda moja niedziela?
 • Czy niedziela jest dla mnie Dniem Pańskim, dniem radości ze zmartwychwstania Chrystusa, dniem wspólnoty parafialnej i rodzinnej, dniem modlitwy i wypoczynku, dniem dobrych uczynków?
 • Czy zawsze w niedziele i święta uczestniczę we Mszy św.
 • Czy jest to uczestnictwo czynne – przez wspólny śpiew, modlitwę i odpowiedzi, przez współ ofiarowanie z Chrystusem i przyjęcie Komunii św.?
 • Czy spóźniam się na Mszę św.? Dlaczego?
 • Jak słucham słowa Bożego i staram się je wypełniać?

IV. Życie w rodzinie, w społeczności

„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” (Syr 3, 3-4).

 • Jak odnoszę się do rodziców i innych starszych w rodzinie?
 • Czy ich szanuję? Czy modlę się za nich? Czy im pomagam? Czy jestem im posłuszny?
 • Czy jestem im wdzięczny za ich codzienny trud dla mnie?
 • Czy nie sprawiam im przykrości?
 • Jak odnoszę się do rodzeństwa?
 • Czy przyczyniam się do zgody ż wzajemnej miłości w naszej rodzinie?
 • Czy jestem życzliwy dla wszystkich?
 • Czy dostrzegam potrzebujących pomocy?
 • Jak odnoszę się do ludzi starszych, kalek i chorych?
 • Czy odwiedzałem chorych, pocieszałem smutnych i przygnębionych, pomagałem słabszym?
 • Czy umiem stanąć w obronie słabszych i pokrzywdzonych?
 • Czy jestem wdzięczny za pomoc mi udzieloną?
 • Czy starałem się wprowadzać zgodę, pokój; zaufanie i miłość między ludźmi?
 • Czy wszczynałem kłótnie i bójki?
 • Czy wybuchałem gniewem?
 • Czy potrafię tak jak Chrystus przebaczać innym?
 • Czy szkodziłem innym na zdrowiu? W jaki sposób?
 • Czy narażałem cudze i własne życie lub zdrowie nie przestrzegając przepisów drogowych i innych, chroniących życie i zdrowie ludzkie?
 • Czy namawiałem innych do picia alkoholu lub palenia papierosów?
 • Czy nakłaniałem innych do złego? Do jakiego zła?
 • Czy byłem wspólnikiem grzechu innych ludzi?
 • Czy zgorszyłem kogoś słowem lub nieodpowiednim zachowaniem się?
 • Czy umiem poważnie, z godnością i szacunkiem mówić o sprawach ludzkiej miłości, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa?
 • Czy mam odwagę przeciwstawiać się poniżającemu mówieniu o tych wartościach`?
 • Czy staję w obronie prawa do życia dzieci nienarodzonych?
 • Czy namawiałem do przerywania ciąży?
 • Czy usunęłam ciążę?
 • Czy przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz?
 • Czy oddawałem pożyczone książki lub przedmioty?
 • Czy naprawiłem już wyrządzone szkody i wyrównałem krzywdy
 • Jak odnoszę się do dobra społecznego? Czy niszczyłem przedmioty publicznego użytku (np. wagony; ławki, kosze na śmieci, trawniki itp.)?
 • Czy dotrzymuję danego słowa? .
 • Czy dochowuję powierzonych mi tajemnic?
 • Czy byłem fałszywy, obłudny? Mówiłem bez potrzeby o wadach i grzechach bliźniego (obmowa)?
 • Czy oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe złe rzeczy?

V. Ja sam – człowiek należący do Chrystusa

 • Czy jestem świadom godności człowieka i chrześcijanina?
 • Jako człowiek i chrześcijanin stworzony jestem i powołany przez Boga do ciągłego rozwoju.
 • Czy i jak rozwijam swe możliwości intelektualne i duchowe?
 • Czy naukę traktuję jako poważne przygotowanie się do spełnienia przyszłych zadań w życiu?
 • Czy sumiennie wykonuję swoją pracę zawodową?
 • Czy ulegam lenistwu, niedbalstwu, lekkomyślności?
 • Czy szczerze szukam prawdy, nawet za cenę wielkiego wysiłku?
 • Jakie jest zasadnicze nastawienie i dążenie mojego życia?
 • Jakie są moje pragnienia, ideały i cele?
 • Czy to, co kocham, jest prawdziwą wartością, zdolną rozwinąć mnie ku pełni człowieczeństwa?
 • Jak troszczę się o zdrowie, higienę i rozwój mego ciała?
 • Czy pamiętam o godności mojego ciała, uświęconego przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię?
 • Czy moje zachowanie się wobec siebie samego jest zawsze czyste i godne człowieka i dziecka Bożego?
 • Czy szkodzę sobie na zdrowiu piciem alkoholu lub paleniem tytoniu?
 • Czy w jedzeniu i piciu zachowuję umiar?
 • Czy jestem wybredny
 • Czy narażałem lekkomyślnie własne życie lub zdrowie? W jaki sposób?
 • Czy umiem panować nad językiem? Jakże są moje rozmowy? Czy są one godne dziecka Bożego i ucznia Chrystusa?
 • Czy przeklinam, używam słów wulgarnych, ordynarnych, gorszących?

VI. Świat materialny – stworzony przez Boga dla dobra wszystkich

 • Czy cenię i ochraniam przyrodę – stworzenie i dar Boży dla wszystkich ludzi?
 • Czy dostrzegam dobro i piękno świata i dziękuję za nie Bogu?
 • Czy niszczyłem drzewa i kwiaty?
 • Czy zaśmiecałem parki, lasy, góry i rzeki`?
 • Czy znęcałem się nad zwierzętami?
 • Czy troszczyłem się o rzeczy mi powierzone?
 • Czy umiem szanować cudzą pracę i jej wyniki?
 • Jak dbam o rzeczy przeznaczone do osobistego użytku: o ubranie, obuwie, książki, zeszyty, przybory szkolne
 • Czy w sposób pogardliwy odnoszę się do wartości materialnych, doczesnych?
 • Czy przeceniam wartość materialnego świata?
 • Czy pieniądz i dobrobyt są dla mnie bezwzględnym celem życia?
 • Czy w moim życiu dominuje nastawienie na dawanie, czy raczej na branie? Czy stawiam na pierwszym miejscu moje zadania, które mam w życiu wykonać, czy przyjemność i osobistą korzyść?

Rachunek sumienia dla dorosłych „Droga do Nieba”. Modlitewnik opracowany przez kapłanów Diecezji Opolskiej, Opole 1983, s. 258-262.

Przykazanie pierwsze

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”

 

 • Opuszcałem modlitwy codzienne
 • Niedbale z roztargnieniem odmawiałem je
 • Przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem
 • Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary. O jakich?
 • Publicznie krytykowałem prawdy wiary (w jaki sposób?)
 • Wstydziłem się swojej wiary
 • Zaparłem się wiary (w jaki sposób?)
 • Nie starałem się o pogłębienie wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie czasopism i książek religijnych
 • Nie ufałem Bogu
 • Grzeszyłem zuchwale, licząc na przebaczenie Boże
 • Narzekałem na Pana Boga
 • Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu
 • Wierzyłem w zabobony i wróżby
 • Znieważyłem osoby duchowne oraz miejsca i rzeczy poświęcone (kościoły, cmentarze krzyże, obrazy itp.)
 • Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religijnych (w rodzinie, w pracy zawodowej)
 • Więcej niż sprawy Boże i swojej duszy ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności sport itp.
 • Wdawałem się w dyskusje na tematy religijne z osobami wrogo nastawionymi do wiary.

 

Przykazanie drugie

„Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie”

 

 • Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w żartach, gniewie
 • Bluźniłem przeciw Bogu i Świętym, wyrażając się obelżywie i drwiąco
 • Nie dotrzymałem przysięgi, ślubu złożonego Bogu
 • Przysięgałem niepotrzebnie, złożyłem fałszywą przysięgę (czy naprawiłem wyrządzoną przez to krzywdę?). Świętokradzko przyjąłem Sakramenty św. (które?)
 • Przeklinałem kogoś (dlaczego?)
 • Rozmawiałem o sprawach religijnych w sposób lekceważący

 

Przykazanie trzecie

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

 

 • W niedzielę i święta nakazane opuściłem z własnej winy Mszę św. (ile razy?)
 • Spóźniłem się na Mszę św.
 • We Mszy św. nie brałem czynnego udziału (wspólna modlitwa, śpiew, słuchanie słowa Bożego, zwracanie uwagi na poszczególne części Mszy św.)
 • Przeszkadzałem innym w skupieniu modlitewnym, nieodpowiednio zachowywałem się
 • Bez koniecznej potrzeby w niedzielę i święta ciężko pracowałem
 • Znieważyłem dzień święty przez pijaństwo i udział w grzesznych zabawach i rozrywkach
 • Nie poświęciłem wolnego czasu rodzinie, starym rodzicom, chorym.
 • Nie bratem udziału w nabożeństwach. (Gorzkie żale, Droga krzyżowa, roraty, nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe, Wielki Tydzień),choć mogłem to uczynić
 • Nie starałem się o wytworzenie nastroju religijnego w rodzinie w niedziele i święta
 • Nie brałem udziału w życiu parafialnym (misje, rekolekcje, procesje, ofiary na utrzymanie świątyni, na Seminarium Duchowne, KUL)

 

Przykazanie czwarte

„Czcij ojca twego i matkę swoją”

 

 • Obowiązki względem rodziców:
  • Rodzicom swoim nie okazywałem miłości i szacunku, nie modliłem się za nich, nie pamiętałem o rocznicy śmierci
  • Nie słuchałem ich rad
  • Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, biłem ich Mówiłem o nich źle
  • Nie starałem się pomóc moim starym rodzicom
  • Byłem w niezgodzie z rodzeństwem
 • Obowiązki rodziców:
  • Nie bałem o moralne wyrobienie i religijne wychowanie swych dzieci (modlitwa Msza św. w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów św.
  • Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci
  • Nie dawałem im dobrego przykładu w spełnianiu obowiązków religijnych w pracy zawodowej, współżyciu z sąsiadami, w życiu rodzinnym itp.
  • Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi, nie pamiętałem o urodzinach, imieninach itp.
  • Nie dbałem o ich wykształcenie utrzymanie i odpoczynek.
  • Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo
  • Byłem niesprawiedliwy w karaniu
  • Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek
  • Nie wyłączałem telewizora w czasie modlitwy
  • Nie starałem się o wspólną modlitwę, o czytanie Pisma św., rozmowy religijne w rodzinie oraz n znaki wiary w mieszkaniu (krzyż, obraz)
  • Byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni
  • Od dzieci nie wymagałem odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych, dla każdego człowieka
  • Krytykowałem niesprawiedliwie duchowieństwo
  • Nie było między nami (mężem i żoną) współpracy w wychowaniu dzieci
  • Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty rodzinne
  • Będąc ojcem chrzestnym (matką chrzestną) nie wypełniałem swoich obowiązków wobec chrześniaków
 • Obowiązki małżonków:
  • Nie kochałem szczerze żony (męża). Nie troszczymy się wspólni? o swoje upodobania, pragnienia, zdrowie
  • Nie pomagamy sobie nawzajem
  • Nie modlimy się za siebie
  • Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawieni? współmałżonka
  • Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy
  • Nie dbaliśmy o siebie by się nawzajem podobać
  • Byliśmy samolubni
  • Nie pamiętałem o rocznicach (ślubu, urodzin, imienin), o dniach znaczących dla współmałżonka
  • Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew i niecierpliwość
  • Rozjątrzaliśmy niezgodę opowiadając innym o tym, co nas dzieli
  • Nie dochowaliśmy wierności małżeńskiej
  • Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny
  • Dla własnej wygody ograniczaliśmy liczbę naszych dzieci
  • Usunęłam ciążę namawiałem do tego, współdziałałem
  • Dom nasz nie był wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.
 • Obowiązki względem Ojczyzny:
  • Nie szukałem szczerze dobra swojego Kraju
  • Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków
  • Nie umiałem wyzbyć się nienawiści, by być z tym, co łączy, a nie co dzieli
  • Nie pracowałem sumiennie
  • Nie żyłem dobrze z towarzyszami pracy. Nie dałem młodszym dobrego przykładu
  • Szerzyłem zło w środowisku pracy (przekleństwa, wulgarne słowa, alkohol)
  • Patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój
  • Zapłata, którą dawałem, była niesprawiedliwa
  • Pominąłem pracowników w awansie. Zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły

Przykazanie piąte

„Nie zabijaj”

 

 • Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez nadmiar jedzenia, picia, zwłaszcza alkoholu, palenie tytoniu, przeciążenie pracą, lekceważenie potrzeby snu, wypoczynku)
 • Zbyt lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie
 • Nie wykorzystałem urlopu, wczasów i pobytu w sanatorium na wypoczynek lub leczenie
 • Usiłowałem popełnić samobójstwo
 • Życzyłem sobie lub bliźnim śmierci
 • Żywię do bliźnich nienawiść, niechęć
 • Zabiłem człowieka
 • Pobiłem bliźniego, pokaleczyłem
 • Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem
 • Szkodziłem bliźniemu
 • Namawiałem innych do grzechu (jakiego?)
 • Narażałem swoje zdrowie i życie oraz bliźnich przez prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym, a także przez przekraczanie przepisów bezpieczeństwa na drodze, przy pracy
 • Nie szanowałem środowiska naturalnego, które jest darem Bożym dla wszystkich ludzi Niszczyłem drzewa i kwiaty, zaśmiecałem parki, lasy, góry, rzeki i drogi
 • Znęcałem się nad zwierzętami
 • Odmówiłem bliźniemu pomocy
 • Gardziłem drugimi
 • Cieszyłem się z ich niepowodzeń i nieszczęść
 • Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem go
 • Pragnąłem zemścić się na bliźnich
 • Nie modliłem się za bliźnich, za błądzących, za nieprzyjaciół, za osobistych wrogów
 • Nie przebaczyłem im w sercu swoim
 • Nie upominałem błądzących
 • Dałem im zły przykład
 • Nie odwiedzałem chorych
 • Nie pomagałem biednym
 • Nie pocieszałem smutnych
 • Nie podnosiłem na duchu wątpiących
 • Krzywdy niecierpliwie znosiłem
 • vSpory rodzinne i sąsiedzkie złośliwie wnosiłem do sądu

Przykazanie szóste i dziewiąte

„Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego twego”

 

 • Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych
 • Miałem upodobanie w myślach, wyobrażeniach i pragnieniach nieskromnych
 • Czytałem podniecające książki i czasopisma
 • Przekazywałem je innym
 • Oglądałem zdjęcia pornograficzne i dawałem je innym
 • Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy
 • Popełniałem uczynki nieczyste, sam, z inną osobą
 • Nie jestem gotów odsunąć od siebie okazji do grzechu
 • Nie miałem należytego poszanowania dla płci odmiennej, w ubiorze i zachowaniu się
 • Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości
 • Brakiem skromności pobudzałem innych do grzechu

Przykazanie siódme i dziesiąte

„Nie kradnij” „Nie pożądaj domu bliźniego twego ani żadnej rzeczy, która jego jest”

 

 • Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną, jakiej wartości), owoce cudzej pracy lub zasługi innego człowieka
 • Zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać
 • Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy, ustalonych terminów
 • Zatrzymałem rzecz znalezioną, pożyczoną
 • Nie oddawałem długu w terminie
 • Kupiłem rzecz skradzioną
 • Pozwoliłem się przekupić
 • Zniszczyłem cudzą własność
 • Zaniedbałem dopilnowania rzeczy będących własnością społeczną
 • Oszukałem bliźniego (np. w handlu, na mierze, na wadze, w jakości towaru)
 • Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego.

Przykazanie ósme

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”

 

 • Skłamałem (jaka z mojego kłamstwa powstała szkoda?)
 • Posądziłem lekkomyślnie
 • Bez potrzeby mówiłem o wadach, grzechach bliźnich (obmowa)
 • Oczerniłem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe złe rzeczy
 • Byłem obłudny wobec bliźniego
 • Nie zachowałem powierzonych mi tajemnic
 • Wyrządziłem przez to komuś krzywdę.

Przykazania kościelne

 • Zaniedbałem spowiedź raz w roku i Komunię św. w czasie wielkanocnym
 • W Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych.
 • Nie zachowałem przepisanych przez Kościół postów.
 • Pytania końcowe
 • Czy od ostatniej Spowiedzi św. poprawiłem się?
 • Jaki grzech popełniam najczęściej?
 • Dlaczego?

© 2022 parafiadąbrowa.pl — kodowanie MDzik.com